Kaubandus

Üldised müügitingimused

1. Tingimuste rakendamine.Müüja ja ostja vaheline leping (leping) müüja poolt tarnitavate kaupade (Kauba) ja/või teenuste (Teenuste) müügi kohta kehtib nendel tingimustel, välistades kõik muud tingimused (sealhulgas tingimused, mis Ostja väidetavalt esitab taotluse mis tahes ostutellimuse, tellimuse kinnituse, spetsifikatsiooni või muu dokumendi alusel).Need tingimused kehtivad müüja kogu müügile ja nende muudatused ei kehti, välja arvatud juhul, kui see on sõnaselgelt kirjalikult kokku lepitud ja müüja ametniku poolt allkirjastatud.Ostja iga kauba või teenuste tellimust või pakkumise aktsepteerimist loetakse ostja pakkumiseks osta kaupu ja/või teenuseid vastavalt nendele tingimustele.Kõik hinnapakkumised tehakse eeldusel, et Lepingut ei sõlmita enne, kui müüja saadab ostjale tellimuse kinnituse.

2. Kirjeldus.Kaupade/teenuste kogus/kirjeldus peab vastama Müüja kinnituses.Kõik näidised, joonised, kirjeldavad materjalid, spetsifikatsioonid ja reklaam, mille Müüja on avaldanud oma kataloogides/brošüürides või muul viisil, ei kuulu lepingu osaks.See ei ole näidismüük.

3. Kohaletoimetamine:Kui Müüja ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud, toimub Kauba kohaletoimetamine Müüja tegevuskohas.Teenused osutatakse Müüja hinnapakkumises märgitud kohtades.Ostja võtab Kauba kätte 10 päeva jooksul pärast seda, kui Müüja on teatanud, et kaup on tarnimiseks valmis.Kõik müüja poolt kaupade tarnimiseks või teenuste osutamiseks määratud kuupäevad on hinnangulised ja tarneaega ei muudeta sisuliselt teavitamisega.Kui kuupäevi ei ole täpsustatud, peab tarne/täitmine toimuma mõistliku aja jooksul.Vastavalt käesoleva lepingu muudele sätetele ei vastuta müüja otsese, kaudse ega kaudse kahju eest (kõik kolm tingimust hõlmavad ilma piiranguteta puhast majanduslikku kahju, saamata jäänud kasumit, äritegevuse kaotust, firmaväärtuse ammendumist jms) , kulud, kahjud, tasud või kulud, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud kaupade või teenuste kohaletoimetamise viivitusest (isegi kui see on põhjustatud müüja hooletusest), samuti ei anna viivitus ostjal õigust Lepingut lõpetada või sellest taganeda, välja arvatud juhul, kui viivitus ületab 180 päeva.Kui Ostja ei suuda mingil põhjusel kaupa vastu võtta, kui see on valmis, või müüja ei saa kaupa õigeks ajaks tarnida, kuna ostja ei ole esitanud asjakohaseid juhiseid, dokumente, litsentse või volitusi:

(i) Kaupade risk läheb üle ostjale;

(ii) kaup loetakse kohaletoimetatuks;ja

(iii) Müüja võib Kaupu hoiustada kuni kohaletoimetamiseni, misjärel vastutab Ostja kõik sellega seotud kulud.Müüja poolt müüja tegevuskohast lähetamisel registreeritud kaubasaadetise kogus on veenev tõend ostja poolt tarnimisel saadud koguse kohta, välja arvatud juhul, kui ostja suudab esitada veenvaid tõendeid vastupidise kohta.Ostja tagab müüjale õigeaegse ja tasuta juurdepääsu oma rajatistele, mida müüja nõuab teenuste osutamiseks, teavitades müüjat kõigist tervise-/ohutuseeskirjadest ja turvanõuetest.Samuti peab ostja hankima ja säilitama kõik litsentsid/nõusolekud ning järgima kõiki teenustega seotud õigusakte.Kui müüja teenuste osutamist takistab/viivitab Ostja tegevus/tegevusetus, tasub Ostja müüjale kõik müüja poolt kantud kulud.

4. Risk/tiitel.Kaubad on ostja riisikol alates tarneajast.Ostja õigus Kauba valdamisele lõpeb viivitamata, kui:

(i) Ostja on teinud tema suhtes pankrotiotsuse või sõlmib kokkuleppe või kokkuleppe oma võlausaldajatega või kasutab muul viisil mis tahes hetkel kehtivat seaduslikku sätet maksejõuetute võlgnike vabastamiseks või (kui on juriidiline isik) kutsub kokku võlausaldajate koosoleku (ametliku või mitteametliku) või alustab likvideerimist (vabatahtlikku või sundlikvideerimist), välja arvatud maksejõuline vabatahtlik likvideerimine üksnes ülesehitamise või liitmise eesmärgil, või omab pankrotihaldurit ja/või haldurit, haldurit või pankrotihaldurit. Ostja või selle direktorid või kvalifitseeritud ujuvtasu omanik (nagu on määratletud Hiina Rahvavabariigi seadus ettevõtete pankroti kohta 2006), võetakse vastu otsus või esitatakse kohtule avaldus ostja tegevuse lõpetamiseks või ostja suhtes halduskorralduse andmiseks või algatatakse mis tahes menetlus. seoses ostja maksejõuetusega või võimaliku maksejõuetusega;või

(ii) Ostja kannatab või lubab oma varalt sisse nõuda mis tahes seaduslikku või õiglast täitmist, või ostja ei täida või ei täida oma lepingust või muust müüja ja ostja vahelisest lepingust tulenevaid kohustusi või ei suuda tasuda oma võlgu Hiina Rahvavabariigi ettevõtete pankrotiseaduse 2006 tähenduses või ostja lõpetab kauplemise;või

(iii) Ostja koormab või võtab mis tahes viisil tasu mis tahes kauba eest.Müüjal on õigus Kauba eest tasu tagasi nõuda, hoolimata sellest, et ühegi Kauba omandiõigus ei ole müüjalt üle läinud.Kuigi kõik kauba eest tasutud maksed on tasumata, võib müüja nõuda kauba tagastamist.Kui Kaupa ei tagastata mõistliku aja jooksul, annab ostja müüjale igal ajal tühistamatu loa siseneda ruumi, kus Kaupa hoitakse või võidakse hoida, et neid kontrollida või, kui Ostja valdusõigus on lõppenud, et need tagasi saada, ja Kauba eraldamiseks, kui need on kinnitatud või ühendatud teise esemega, ilma et vastutaksite tekitatud kahjude eest.Selline tagastamine või tagasinõudmine ei piira ostja jätkuvat kohustust osta kaupu vastavalt Lepingule.Kui müüja ei suuda kindlaks teha, kas mõni kaup on kaup, mille suhtes ostja valdusõigus on lõppenud, loetakse, et ostja on müünud ​​kõik müüja poolt ostjale müüdud kaubad selles järjekorras, milles ostjale arve esitati. .Lepingu lõpetamisel, olenemata põhjusest, jäävad kehtima käesolevas punktis 4 sätestatud Müüja (kuid mitte Ostja) õigused.

Müük

5.Hind.Kui Müüja ei ole kirjalikult teisiti sätestanud, on Kauba hinnaks tarne/tarnekuupäeval avaldatud müüja hinnakirjas toodud hind ning Teenuste hind on aja- ja materjalipõhiselt arvutatud vastavalt Müüja poolt kehtestatud hinnakirjale. standardsed päevatasud.See hind ei sisalda käibemaksu (KM) ega kõiki pakkimise, pealelaadimise, mahalaadimise, veo ja kindlustusega seotud kulusid/tasusid, mille eest peab tasuma Ostja.Müüja jätab endale õiguse, teatades ostjale mis tahes ajal enne tarnimist, tõsta kaupade/teenuste hinda, et kajastada müüja kulude suurenemist, mis on tingitud müüjast sõltumatutest teguritest (näiteks, kuid mitte ainult, valuutakursside kõikumine). , valuutaregulatsioon, tollimaksude muutmine, tööjõu-, materjali- või muude tootmiskulude oluline suurenemine), Ostja soovil kauba tarnekuupäevade, koguste või spetsifikatsiooni muutmine või ostja juhistest tingitud viivitus. või Ostja ei anna müüjale piisavat teavet/juhiseid.

6. Makse.Kui Müüja ei ole kirjalikult teisiti sätestanud, tuleb Kauba/Teenuse hind tasuda naelsterlingites järgnevalt: 30% tellimusega;60% vähemalt 7 päeva enne tarnimist/sooritamist;ja jääk 10% 30 päeva jooksul alates tarnimise/sooritamise kuupäevast.Makseaeg on ülioluline.Ühtegi makset ei loeta kättesaaduks enne, kui müüja on saanud arveldatud raha.Kogu ostuhind (koos käibemaksuga, vastavalt vajadusele) tuleb tasuda vastavalt eelnimetatule, hoolimata asjaolust, et kõrval- või sellega seotud teenused jäävad tasumata.Olenemata eeltoodust muutuvad kõik maksed sissenõutavaks kohe pärast Lepingu lõppemist.Ostja kohustub tasuma kõik maksed täies ulatuses ilma mahaarvamiseta, olgu see tasaarvestuse, vastuhagi, allahindluse, vähendamise või muul viisil.Kui ostja jätab müüjale tasumata summa, on müüjal õigus sellele

(i) nõuda selliselt summalt intressi alates maksetähtpäevast liitkuumääraga, mis võrdub 3%, kuni makse tegemiseni, olenemata sellest, kas enne või pärast kohtuotsust [Müüja jätab endale õiguse nõuda intressi];

(ii) peatada teenuste osutamine või kaupade tarnimine ja/või

(iii) lõpetada Leping ette teatamata

7. Garantii.Müüja teeb mõistlikke jõupingutusi, et osutada teenuseid kõigis olulistes aspektides oma pakkumisega.Müüja garanteerib, et 12 kuud alates tarnekuupäevast vastab Kaup Lepingu nõuetele.Müüja ei vastuta kaupade garantii rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui:

(i) Ostja teatab müüjale kirjalikult puudusest ja kui defekt on tingitud vedajale transporditavast kahjustusest, siis 10 päeva jooksul alates ajast, mil ostja defekti avastas või oleks pidanud avastama;ja

(ii) müüjale antakse pärast teate saamist mõistlik võimalus selliste kaupade ülevaatamiseks ja ostja (kui müüja seda palub) tagastab need kaubad ostja kulul müüja tegevuskohta;ja

(iii) Ostja esitab müüjale kõik andmed väidetava defekti kohta.

Lisaks ei vastuta müüja garantii rikkumise eest, kui:

(i) ostja kasutab selliseid kaupu pärast sellise teatise esitamist edasi;või

(ii) Defekt tuleneb sellest, et ostja ei järginud müüja suulisi või kirjalikke juhiseid kaupade ladustamise, paigaldamise, kasutuselevõtu, kasutamise või hooldamise kohta või (kui need puuduvad) head kaubandustava;või

(iii) ostja muudab või parandab selliseid kaupu ilma müüja kirjaliku nõusolekuta;või

(iv) Defekt tuleneb õiglasest kulumisest.Kui kaubad/teenused ei vasta garantiile, peab müüja omal valikul need kaubad (või defektse osa) parandama või asendama või Teenused uuesti osutama või tagastama selliste kaupade/teenuste hinna proportsionaalse lepingumäära alusel tingimusel, et , kui Müüja seda nõuab, tagastab Ostja müüja kulul Kauba või selle kauba defektse osa müüjale.Juhul, kui puudust ei leita, hüvitab Ostja Müüjale väidetava puuduse uurimisega tehtud mõistlikud kulud.Kui müüja täidab kahes eelmises lauses toodud tingimusi, ei vastuta müüja selliste kaupade/teenuste garantii rikkumise eest.

8. Vastutuse piiramine.Järgmised sätted sätestavad müüja kogu rahalise vastutuse (sealhulgas vastutuse tema töötajate, agentide ja alltöövõtjate tegevuse/tegevusetuse eest) ostja ees seoses:

(i) Lepingu mis tahes rikkumine;

(ii) Ostja kaupade või kaupa sisaldava toote mis tahes kasutamine või edasimüük;

(iii) teenuste osutamine;

(iv) Müüja dokumentatsioonis sisalduva teabe kasutamine või rakendamine;ja

(v) Mis tahes esindus, avaldus või õigusvastane tegevus/tegevusetus, sealhulgas hooletus, mis tuleneb lepingust või on sellega seotud.

Kõik seadusest või tavaõigusest tulenevad garantiid, tingimused ja muud tingimused (välja arvatud Hiina Rahvavabariigi lepinguõigusest tulenevad tingimused) on seadusega lubatud täies ulatuses lepingust välja jäetud.Miski nendes tingimustes ei välista ega piira müüja vastutust:

(i) Müüja hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuse eest;või

(ii) kõigis küsimustes, mille puhul oleks müüjal ebaseaduslik oma vastutust välistada või välistada;või

(iii) Pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest.

Eelnevast tulenevalt on müüja täielik vastutus lepingus, lepingulises kahjus (sealhulgas hooletuse või seadusjärgse kohustuse rikkumises), valeandmete esitamises, tagastamises või muul viisil, mis tuleneb Lepingu täitmise või kavandatud täitmisest, vaid Lepinguhinnaga;ja müüja ei vastuta ostja ees saamata jäänud kasumi, äritegevuse kaotuse või firmaväärtuse ammendumise eest igal juhul, olgu see siis otsene, kaudne või kaudne, ega mis tahes (olenemata põhjusest) kaudse hüvitise nõuete eest, mis tulenevad sellest või sellega seoses. leping.

9. Vääramatu jõud.Müüja jätab endale õiguse tarnekuupäeva edasi lükata või Leping üles öelda või Ostja poolt tellitud Kauba/Teenuse mahtu vähendada (ilma vastutuseta Ostja ees), kui tema äritegevuse jätkamine on asjaolude tõttu takistatud või viibinud. väljaspool tema mõistlikku kontrolli, sealhulgas, kuid mitte ainult, jumalateod, rajatiste või seadmete sundvõõrandamine, konfiskeerimine või rekvireerimine, valitsuse tegevused, direktiivid või taotlused, sõda või riiklik hädaolukord, terroriaktid, protestid, mässud, rahutused, tulekahju, plahvatus, üleujutus, halvad, ebasoodsad või äärmuslikud ilmastikutingimused, sealhulgas, kuid mitte ainult, torm, orkaan, tornaado või äike, loodusõnnetused, epideemia, töösulud, streigid või muud töövaidlused (olenemata sellest, kas need on seotud kummagi poole tööjõuga või mitte), või piirangud või viivitused, mis mõjutavad vedajaid, või suutmatus või viivitus piisavate või sobivate materjalide, tööjõu, kütuse, kommunaalteenuste, osade või masinate hankimisel, litsentsi, loa või volituse, impordi- või ekspordieeskirjade, piirangute või embargode hankimise ebaõnnestumine.

10. Intellektuaalomand.Kõik teenustega seotud intellektuaalomandi õigused toodetele/materjalidele, mille Müüja on iseseisvalt või koos ostjaga välja töötanud, kuuluvad müüjale.

11. Üldine.Ükski müüja õigus või õiguskaitsevahend lepingu alusel ei piira müüja muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, olenemata sellest, kas müüja on lepingu alusel või mitte.Kui mis tahes kohus või muu sarnane asutus leiab, et mõni lepingu säte on täielikult või osaliselt ebaseaduslik, kehtetu, tühine, tühistatav, jõustamatu või ebamõistlik, tuleb see õigusvastasuse, kehtetuse, tühisuse, tühisuse, jõustamatuse või ebamõistlikkuse ulatuses tühistada. loetakse lahutatavaks ning Lepingu ülejäänud sätted ja ülejäänud sellised sätted jäävad täies jõus.Müüja suutmatust või viivitamist lepingu mis tahes sätte jõustamisega või osalise jõustamisega ei tõlgendata tema lepingust tulenevatest õigustest loobumisena.Müüja võib Lepingu või selle mis tahes osa loovutada, kuid Ostjal ei ole õigust Lepingut või selle mis tahes osa loovutada ilma Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta.Müüja loobumist ostja poolt lepingu mis tahes rikkumisest või lepingu sätete täitmata jätmisest ei loeta loobumiseks mis tahes hilisemast rikkumisest või kohustuste täitmata jätmisest ning see ei mõjuta mingil viisil teisi lepingu tingimusi.Lepingu pooled ei kavatse, et lepingu ükski tingimus oleks Hiina Rahvavabariigi 2010. aasta lepingute (kolmandate isikute õigused) lepinguõiguse alusel jõustatav ühegi isiku poolt, kes ei ole lepingu osaline.Lepingu moodustamist, olemasolu, ülesehitust, täitmist, kehtivust ja kõiki aspekte reguleerivad Hiina seadused ning pooled alluvad Hiina kohtute ainupädevusele.

Kaupade ja teenuste ostmise üldtingimused

1. TINGIMUSTE KOHALDAMINE.Need tingimused kehtivad ostja poolt kaupade ("Kaup") tarnimise ja/või teenuste ("Teenused") tarnimise ("Tellimus") suhtes ning koos tellimuse tingimustega on ainult tingimused, mis reguleerivad ostja ja müüja vahelist lepingulist suhet seoses kaupade/teenustega.Müüja pakkumise, arvete, kinnituste või muude dokumentide alternatiivsed tingimused on kehtetud ja mõjutud.Tellimuse tingimuste, sealhulgas piiranguteta käesolevate tingimuste muutmine ei ole ostjale siduv, välja arvatud juhul, kui ostja volitatud esindaja on sellega kirjalikult kokku leppinud.

2. OST.Tellimus kujutab endast Ostjapoolset pakkumist selles nimetatud kaupade ja/või teenuste ostmiseks.Ostja võib sellise pakkumise igal ajal tagasi võtta, teatades sellest Müüjale.Müüja nõustub tellimusega või lükkab selle tagasi tellimuses märgitud aja jooksul, teatades sellest Ostjale kirjalikult.Kui Müüja ei võta tellimust selle aja jooksul tingimusteta vastu või tagasi ei lükka, siis see aegub ja määrab igas suhtes.Müüja poolt maksekinnitus, makse aktsepteerimine või täitmise alustamine loetakse Tellimuse tingimusteta vastuvõtmiseks.

3. DOKUMENTATSIOON.Müüja arvetel ja väljavõtetel märgitakse eraldi käibemaksu (KM) määr, tasutud summa ja müüja registreerimisnumber.Müüja esitab Kauba juurde teatised, kus on märgitud Tellimuse number, Kauba laad ja kogus ning Kauba lähetamise viis ja aeg.Kõik Ostjale saadetavad kaubasaadetised peavad sisaldama pakkelehte ja vajaduse korral „Vastavussertifikaati“, millest igaühel on näidatud Tellimuse number, Kauba laad ja kogus (sh osanumbrid).

4. OSTJA KINNISVARA.Kõik mustrid, stantsid, valuvormid, tööriistad, joonised, mudelid, materjalid ja muud esemed, mille Ostja müüjale tellimuse täitmiseks tarnib, jäävad ostja omandisse ja on kuni ostjale tagastamiseni müüja vastutusel.Müüja ei võta Ostja vara Müüja hoiu alt välja ega luba seda kasutada (muul kui Tellimuse täitmiseks), arestida ega arestida.

5. KOHALETOIMETAMINE.Aeg on Tellimuse täitmisel ülioluline.Müüja tarnib Kaubad Tellimuses märgitud ruumidesse ja/või osutab Teenust Tellimusel märgitud tarnekuupäeval või enne seda, või kui kuupäeva pole määratud, siis mõistliku aja jooksul.Kui müüja ei saa tarnida kokkulepitud kuupäevaks, teeb müüja müüja kulul sellised tarnimise erikokkulepped, mille ostja võib määrata, ning selline kord ei piira Ostja tellimusest tulenevaid õigusi.Ostja võib taotleda Kauba kohaletoimetamise ja/või Teenuste osutamise edasilükkamist, millisel juhul müüja korraldab vajaliku ohutu ladustamise müüja vastutusel.

6. HINNAD JA MAKSE.Kaupade/teenuste hind peab vastama Tellimuses märgitud hinnale ja ei sisalda kehtivat käibemaksu (mille ostja tasub käibemaksuarve alusel) ning sisaldab kõiki pakkimis-, pakkimis-, transpordi- ja kindlustustasusid, tollimaksud või lõivud (va käibemaks).Ostja tasub tarnitud Kauba/Teenuste eest 60 päeva jooksul arvates Müüjalt kehtiva käibemaksuarve saamisest, kui Tellimuses ei ole sätestatud teisiti, eeldusel, et Ostja on Kaubad/Teenused tarninud ja tingimusteta vastu võtnud.Isegi kui Ostja on tasunud, jätab ostja endale õiguse mõistliku aja jooksul pärast nende ostjale tarnimist tagasi lükata kõik kaubad/teenused või osa neist, kui need ei vasta igas osas Tellimusele, ja sellisel juhul kohustub müüja nõudmisel tagastama kõik Ostja poolt või tema nimel selliste kaupade/teenuste eest makstud raha ja koguma tagasi kõik tagasilükatud kaubad.

7. RISKI/NIMEKIRI LÄBIMINE.Ilma et see mõjutaks Ostja õigust Kaubast keelduda, läheb omandiõigus Kaubale üle ostjale kohaletoimetamisel.Kaupade risk läheb ostjale üle alles siis, kui ostja nõustub.Kui Ostja lükkab Kaubad pärast nende eest tasumist tagasi, läheb omandiõigus sellistele kaupadele tagasi müüjale alles siis, kui Ostja saab selliste kaupade eest tasutud summa täieliku tagasimakse.

8. KATSEMINE JA KONTROLL.Ostja jätab endale õiguse kaupa/teenuseid testida/kontrollida enne nende kättesaamist või kättesaamisel.Müüja peab enne kaupade/teenuste tarnimist läbi viima ja registreerima sellised testid/ülevaatused, mida ostja võib nõuda, ning esitama ostjale tasuta kõigi nende kohta tehtud dokumentide tõestatud koopiad.Eelmise lause mõju piiramata, kui kaupade/teenuste suhtes kehtib Briti või rahvusvaheline standard, testib/kontrollib müüja vastavaid kaupu/teenuseid rangelt selle standardi järgi.

9. ALLHANKEVÕTE/LÄHETUS.Müüja ei sõlmi alltöövõttu ega loovuta ühtegi selle tellimuse osa ilma Ostja eelneva kirjaliku nõusolekuta.Ostja võib käesolevast tellimusest tulenevaid eeliseid ja kohustusi loovutada ükskõik millisele isikule.

ostma

10. GARANTIID.Tellimuse suhtes kehtivad kõik müüjapoolsed tingimused, garantiid ja kohustused ning kõik ostja õigused ja abinõud, mis on väljendatud või viidatud tavaõiguse või põhikirjaga, sealhulgas, kuid mitte ainult, otstarbeks sobivus ja turustatavus, eeldusel, et müüja on täielikult teadlik eesmärkidest, milleks Ostja kaupu/teenuseid vajab.Kaubad peavad vastama müüja spetsifikatsioonidele/avaldustele ning kõikidele asjakohastele tegevusjuhistele, suunistele, standarditele ja soovitustele, mille on koostanud kaubandusliitude või muude organite, sealhulgas kõik kohaldatavad Briti ja rahvusvahelised standardid, ning olema kooskõlas parimate valdkonna tavadega.Kaup peab olema heast ja korralikust materjalist ning esmaklassilisest tööst, ilma igasuguste defektideta.Teenused osutatakse kõigi vajalike oskuste ja hoolsusega ning eeldusel, et Müüja peab end Tellimuse täitmise igas aspektis asjatundjaks.Müüja garanteerib konkreetselt, et tal on õigus Kauba omandiõigust edasi anda ja et kaup on vaba mis tahes tasudest, pandiõigusest, koormistest või muudest õigustest mis tahes kolmanda isiku kasuks.Müüja garantii kehtib 18 kuud alates Kauba tarnimisest või Teenuste osutamisest.

11. HÜVITAMISED.Müüja kaitseb ja hüvitab ostjat kahjude, nõuete ja kulude (sealhulgas advokaaditasud) eest ja nende eest, mis tulenevad:

(a) müüja, tema esindajate, teenistujate või töötajate või kaupade ja/või teenuste poolt tekitatud isiku- või varakahju;ja

(b) kaupade ja/või teenustega seotud intellektuaal- või tööstusomandi õiguste mis tahes rikkumine, välja arvatud juhul, kui selline rikkumine on seotud ainult ostja esitatud disainiga.

Punkti b alusel tekkiva kahju/nõude/kulu korral teeb müüja oma kulul ja ostja valikul Kaubad õigusi mitterikkuvaks, asendab need kokkusobivate õigusi mitterikkuvate Kaubaga või tagastab täielikult müüja poolt makstud summad. Ostja õigusi rikkuva Kauba suhtes.

12. LÕPETAMINE.Ilma et see piiraks mis tahes õigusi või õiguskaitsevahendeid, mis tal võivad olla, võib ostja tellimuse koheselt lõpetada ilma igasuguse vastutuseta järgmistel juhtudel: (a) Müüja sõlmib võlausaldajatega mis tahes vabatahtliku kokkuleppe või tema suhtes kohaldatakse asjaajamiskord, läheb pankrotti, läheb likvideerimisele (muul juhul kui liitmise või rekonstrueerimise eesmärgil);(b) koormaja võtab enda valdusesse või määratakse müüja kogu vara või ettevõtte vara või osa nendest;(c) müüja rikub oma tellimusest tulenevaid kohustusi ega paranda seda rikkumist (kui see on parandatav) kahekümne kaheksa (28) päeva jooksul alates ostjalt kirjaliku teatise saamisest, mis nõuab heastamist;(d) müüja lõpetab või ähvardab lõpetada äritegevuse või muutub maksejõuetuks;või (e) Ostja mõistab mõistlikult, et müüjaga seoses on aset leidmas mõni ülalnimetatud sündmustest, ja teavitab sellest müüjat.Lisaks on Ostjal õigus Tellimus igal ajal ja mis tahes põhjusel lõpetada, teatades sellest müüjale kirjalikult kümme (10) päeva ette.

13. KONFIDENTSIAALSUS.Müüja ei tohi ja tagab, et tema töötajad, agendid ja alltöövõtjad ei kasuta ega avalda kolmandatele isikutele ostja äritegevusega seotud teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, tehnilisi andmeid, näidiseid ja jooniseid, mis võivad saada teatavaks Müüja tellimuse täitmise kaudu või muul viisil, välja arvatud juhul, kui sellist teavet võidakse kasutada tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks.Pärast tellimuse täitmist tagastab müüja ja tarnib müüja ostjale viivitamata kõik sellised kaubad ja nende koopiad.Müüja ei tohi ilma Ostja eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada Ostja nime või kaubamärke seoses Tellimusega ega avaldada Tellimuse olemasolu mis tahes reklaammaterjalides.

14. VALITSUSE LEPINGUD.Kui tellimuse esiküljel on märgitud, et see on Hiina valitsuse ministeeriumi poolt ostjaga sõlmitud lepingu alusel, kehtivad tellimusele käesoleva otsuse lisas sätestatud tingimused.Juhul, kui mis tahes lisas olevad tingimused on vastuolus siinsete tingimustega, on ülimuslikud esimesed.Müüja kinnitab, et tellimuse alusel võetavad hinnad ei ületa müüja poolt Hiina valitsuse ja müüja vahelise otselepingu alusel tarnitud sarnaste kaupade hindu.Ostja ja Hiina valitsuse vahelises lepingus viiteid ostjale käsitatakse käesolevate tingimuste tähenduses viidetena müüjale.

15. OHTLIKUD AINED.Müüja teavitab ostjat mis tahes teabest ainete kohta, mille suhtes kohaldatakse Montreali protokolli ja mis võivad olla tellimuse objektiks.Müüja järgib kõiki kehtivaid tervisele ohtlikke aineid käsitlevaid eeskirju ja esitab Ostjale Tellimuse alusel tarnitud ainete kohta sellist teavet, mida ostja võib nõuda sellistest eeskirjadest tulenevate kohustuste täitmiseks või muul viisil tagamaks, et ostja on teadlik erilised ettevaatusabinõud, mis on vajalikud kaupade vastuvõtmisel ja/või kasutamisel inimeste tervise ja ohutuse ohustamise vältimiseks.

16. ÕIGUS.Korraldust reguleerivad Inglise seadused ja mõlemad pooled alluvad Hiina kohtute ainupädevusele.

17. PÄRITOLUSERTIFIKATSIOON;KONFLIKTIMINERAALIDE VASTAVUS.Müüja esitab ostjale iga käesoleva alusel müüdava Kauba päritolusertifikaadi ning sellel sertifikaadil on märgitud päritolureeglid, mida Müüja sertifikaadi tegemisel kasutas.

18. ÜLDINE.Ostja loobumist müüjapoolsest tellimuse rikkumisest ei käsitata loobumisena müüjapoolsest sama või mõne muu sätte hilisemast rikkumisest.Kui pädev asutus peab mõnda selle sätet tervikuna või osaliselt kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see teiste sätete kehtivust.Klauslid või muud sätted või muud sätted, mis on väljendatud või viidatud kehtivuse lõppemise või lõpetamise järel, jäävad kehtima, sealhulgas järgmised: klauslid 10, 11 ja 13. Siinkohal esitatavad teated peavad olema kirjalikud ja need võib edastada käsitsi, saata esimese klassi postiga või saata. faksi teel tellimuses märgitud teise poole aadressile või muule poole poolt aeg-ajalt kirjalikult teatatud aadressile.